MR

De Medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit zes personen, waarvan er drie door de ouders en uit de ouders zijn gekozen en drie personeelsleden. Het minimum aantal leden is vier (2 oudergeleding, 2 personeelsgeleding) De Medezeggenschapsraad stelt zich tot doel "naar vermogen de openheid, openbaarheid en het onderlinge overleg in de school te bevorderen". De vergaderingen zijn openbaar en vinden ± 5 keer per jaar plaats. De MR bestaat uit de volgende leden: Personeelsgeleding: Wies Procee, Gerry Zandhuis (secr.), Yvonne Nap. Oudergeleding: Sander Alberda (voorz.),Simon Broekstra, Sippie Louwsma. De leden van de medezeggenschapsraad hebben de plicht zich te houden aan het Reglement van de Medezeggenschapsraad, waarin hun bevoegdheden en taken staan vermeld.