Over de Voorschool

Voorschool Middelstein
Als voorbereiding op de basisschool kunnen kinderen vanaf 2 jaar naar de voorschool (peuteropvang), voorheen peuterspeelzaal. Op de voorschool ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. Voorschool Middelstein is gevestigd in IKC Middelstein, waar onderwijs, opvang en ontwikkelingsstimulering op elkaar zijn afgestemd. De voorschool is gehuisvest in een nieuwe, ruime aanbouw, vlak naast de kleutergroep waarmee veel wordt samengewerkt.

 

Kinderwoud Kinderopvang
Voorschool Middelstein wordt verzorgd door Kinderwoud Kinderopvang.

Kinderwoud is een kinderopvangorganisatie met kinderdagverblijven, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang door heel Friesland. Vanuit de kernwaarden Geborgenheid, Eigenheid en Zelfontplooiing daagt Kinderwoud elk kind uit om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf in zijn eigen tempo te ontwikkelen. Elk kind wordt GEZien en mag zijn wie het is.

Het gevarieerde aanbod leeftijdsgerichte activiteiten is gebaseerd op het ‘spinmodel’, waarin alle ontwikkelingsgebieden van het kind aan bod komen; het stimuleren van de grove en fijne motoriek, ruimte voor fantasie, het ontwikkelen van sociale contacten en vaardigheden (samen delen, rekening houden met elkaar), het experimenteren met materiaal, ontwikkelen van de taal- en cognitieve ontwikkeling. Daarnaast kan met een gevarieerd aanbod makkelijk worden aangesloten bij de activiteiten op school. Onder de juiste begeleiding leert een kind uit grote en kleine dagelijkse ervaringen iets waardevols. Al het goede dat  een kind op jonge leeftijd thuis, op school of in de opvang krijgt aangereikt, is een verrijking voor de rest van zijn of haar leven.

 

Kinderwoud maakt van ‘Elke dag een mooie dag!

 


Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Op de Voorschool in Harlingen wordt gewerkt met het VVE programma Piramide. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.


Kosten Voorschool
De gemeente Harlingen biedt alle kinderen binnen de gemeente 7 uren gratis voorschool aan. Voor afname van meer uren wordt een ouderbijdrage gevraagd waarvoor Kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd. Heeft uw kind een VVE indicatie, dan heeft uw kind recht op 10,5 uur gratis voorschool. De jeugdgezondheidszorg stelt op basis van bepaalde criteria vast of peuters vanaf drie jaar in aanmerking komen voor een VVE indicatie en daarmee voor een uitbreiding van dagdelen.


Omdat de openingstijden van de voorschool anders zijn dan de 7 uren die de gemeente verstrekt, is de regel voor afname bij Voorschool Middelstein dat uw tweejarige peuter zonder VVE indicatie 2 dagdelen mag komen. Kinderen met een VVE indicatie mogen vanaf 2 jaar 2 dagdelen komen en vanaf 3 jaar 4 dagdelen.

 

Aanmelden Voorschool
Wilt u uw kind aanmelden voor Voorschool Middelstein?
Dat kan via het aanmeldformulier op de website van Kinderwoud: https://www.kinderwoud.nl/aanmeldformulier-peuteropvang.htm


GGD
Ieder jaar wordt de voorschool door de GGD op veiligheid en hygiëne geïnspecteerd. De GGD inspectierapporten kunt u lezen op de website van de Voorschool via: https://www.kinderwoud.nl/locaties/opvanglocaties/peuteropvang-voorschool-middelstein.htm

Pedagogisch medewerkers

Wapke Jepma

Regina Dijkstra

 

Vaste invalkracht: Marianne PonteOpeningstijden
Ochtenden: maandag t/m donderdag van 8.30 - 11.30 uur

Vragen en contact
Heeft u vragen, opmerkingen of wijzingen?
Neem dan contact op met de afdeling Plaatsing & Planning van Kinderwoud.

T: (0513) 610 825
E: planning@kinderwoud.nl
I: www.kinderwoud.nl

Voorschool Middelstein
Fonteinstraat 1
9972 NJ Midlum
  
T: 06 10 804 621

Clustermanager
Jenneke Koopman-Homma
T: 06 57 316 893
E: jennekekoopman@kinderwoud.nl