Welkom

Kindcentrum “Middelstein” is een school voor openbaar onderwijs ;onze school is in het schooljaar 2013-2014 gefuseerd met de EP de Boerschool uit Wijnaldum. Het leerlingenaantal bedraagt ongeveer 85 leerlingen ( excl. Peuters). De school is herkenbaar voor ouders en leerlingen in: z’n organisatie , benaderingswijze en open houding. Wij maken werk van ons motto; “ontwikkelingsgroei door succeservaring”. Hoe wordt hier praktijk van gemaakt? Zie voor verdere informatie het onderdeel “profiel”.


Middelstein ; de moeite waard!

Een compleet beeld van het reilen en zeilen binnen de school is op papier moeilijk te geven: een goede sfeer is een factor, die erg belangrijk is voor de ontplooiing van uw kind. U bent van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen op onze school.

In Harlingen zijn meerdere goede basisscholen.

Wist u dat:

 • Openbaar IKC “Middelstein” er één van is?
 • Dit een kleine school is met een voor kinderen duidelijke, herkenbare structuur?
 • Er ca 100 leerlingen ( incl. peuters) met veel plezier naar school gaan?
 • Onze voorschooljuffen ( juf Regina en juf Wapke) de peuters op ma., di., wo. en do. verwelkomen.
 • Zij intensief samenwerken met de leerkracht van groep 1/2
 • Onze kinderen uit Midlum, Wijnaldum, Herbaijum en Harlingen komen?
 • De school werk maakt van meertaligheid?
 • Er in alle groepen ( ook in groep 1/2) elke week een “native speaker “ komt lesgeven?
 • Zij ( juf Lesley)  dit samen met de groepsleerkracht doet?
 • Onze kleuters al heel vertrouwd zijn met Engels?
 • We werk maken van cultuureducatie, muziek?
 • Dit met hulp van een muziekdocente gebeurt?
 • We leerlingen “vasthouden” daar waar veel herhaling nodig is?
 • We leerlingen “loslaten” daar waar ze zelf snel verbanden zien?
 • We een zeer betrokken ouderraad hebben?
 • Zij u ook wel  over onze school willen informeren?
 • Wij trots op onze school zijn?
 • Wij onze school ook voor u de moeite waard vinden?
 • Wij u van harte uitnodigen om onze school te bezoeken?
 • Dat dit een natuurlijk vrijblijvend karakter heeft?

 

Met vriendelijke groet,

Annie Schotanus ( dir. openbaar IKC Middelstein)